คาถาบูชาต่าง

นโม ทำไมต้อง นะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

การตั้ง นโม 3 จบ ก่อนสวดมนต์หรือทำพิธีท่อง"คาถา อาคม"ต่างๆเพื่อสำรวมจิตใจให้ตั้งมั่นครบองค์ 3 ให้จิต +ใจ +กายรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจะมีพลังสูงสุด เหมือนการรวมความตั้งใจของคนเราเอาไว้

นโม3จบ เพื่อให้ครบ กาย+วาจา+ใจ หากเราทำด้วยกาย วาจาอย่างเดียวหรือสองอย่างยังใช้ไม่ได้ ต้องให้ครบ 3 อย่าง กาย วาจา ใจด้วยจึงจะแน่นอน
นโมตัสสะ แปลว่าขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 • บทสวดบูชาพระพิฆเนศ

  ตั้งนะโม 3 จบ
  โองการพินธุ นาถังอุปปันนัง พรหมมะโน จะอินโธ พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหังวันทา มิสัพพะทา สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเมฯ

 • บทสวดบูชาพระพุทธชินราช

  ตั้งนะโม 3 จบ
  อิเมหิ นานา สักกาเรหิ อภิปูชิเตหิ ทีฆายุโก โหมิฯ อะโรโค สุขิโต สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง ปิยัง มะมะ ปะสิทธิลาโภ ชะโย โหตุ สัพพะทา พุทธะชินะราชา อภิปาเลตุ มังฯ นะโม พุทธายะฯ

 • คาถาอารธนาพระสมเด็จ

  ตั้งนะโม 3 จบ
  โตเสนโต วะระธัมเมนะ โตสัฏฐาเน สิเว วะเร โตสัง อะกาสิ ชันตูนัง โตสะจิตตัง นะมามิหัง อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

 • เสด็จพ่อ ร.5

  ตั้งนะโม 3 จบ
  พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (กล่าว 3 ครั้ง)